Adatvédelmi tájékoztató, szabályzat, elveink

A www.g4fitness.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatóit adatvédelmi szabályzatáról, elveiről; a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

A Weboldal üzemeltetője a G4 Fitness Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. H épület 3/5)

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT

Általános szabály

Az Üzemeltető www.g4fitness.hu honlapjára történő belépés és a honlap használata kizárólag az alábbi kikötésekkel és feltételekkel, továbbá a Magyar Köztársaság jogszabályaival összhangban megengedett.

Szerzői jog

Az Üzemeltető www.g4fitness.hu honlapja szerzői jogvédelem alatt áll. Az Üzemeltető vagy a cég más tagjai a tulajdonosai vagy a feljogosított használói a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, szoftverrel és más anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak.

Ön jogosult Az Üzemeltető honlapját olvasni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden esetben kizárólag személyes, tájékozódó jellegű, nem kereskedelmi célra. Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért, tilos továbbá a honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában. Az itt leírtakon kívül az Üzemeltető semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlapjával kapcsolatban.

Védjegyek

Minden, az Üzemeltető honlapján használt védjegy (márkanév, logo stb.) az Üzemeltető vagy a cég más tagjainak tulajdonában vagy licenszhasználatában áll.

A honlap tartalma

A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére az Üzemeltető nem ad garanciát.

A honlapon található információk semmiképpen sem jelentenek felhívást a cégbe történő beruházásra sem.

Sem az Üzemeltető, sem a vele partneri viszonyban lévő más cégek, sem alkalmazottaik, sem megbízottaik nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek az Üzemeltető honlapjára történő belépésből vagy azok használatából erednek.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon.

Kapcsolódó honlapok

Az Üzemeltető honlapja tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkeket vagy hiperhivatkozásokat), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.

A kapcsolódó honlapokhoz az Üzemeltető csupán hozzáférést közvetít, azonban sem a Üzemeltető, sem a Üzemeltető-vel kapcsolatban álló más cégek, sem az alkalmazottaik, sem megbízottaik nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezekért a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat az Üzemeltető vagy az Üzemeltető-vel kapcsolatban álló más cégek, alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

Amennyiben Ön kapcsolódó honlapról az Üzemeltető honlapjára szeretne visszajutni, akkor vagy a „back”, „vissza” gombokkal/nyilakkal, vagy az adott honlap domain nevének (www.g4fitness.hu) begépelésével jut vissza.

II. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

G4 FITNESS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Cégjegyzékszám: 01-09-992809;
Adószám: 24150020-2-41,
Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. H épület 3/5.
Termeink:
G4 Fitness Központ, 4030 Debrecen, Gizella utca 4/b.
G4 Fitness 2.0, 4027 Debrecen, Füredi út. 27. 2 emelet Malompark II.
Honlap: www.g4fitness.hu
E-mail: info2@g4fitness.hu, mariann@g4fitness.hu

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy egységesen és áttekinthetően szabályozza az G4 FITNESS SZOLGÁLTATÓ KFT. (továbbiakban G4 Fitness Kft.) működése során az adatkezelést. A G4 Fitness Kft. valamennyi alkalmazottja kiemelkedő figyelmet fordít az Ön személyes adatinak védelme és megfelelő kezelése érdekében.

Kijelentjük, hogy a személyes adatok kezelését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, és csak a szükséges mértékben, az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végezzük és betartjuk a vonatkozó jogszabályok előírásait.

A G4 Fitness Kft. teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR rendelet) foglaltaknak.

Az alábbi Adatvédelmi Szabályzat, tájékoztatást nyújt az Ügyfelek számára az adatkezeléssel kapcsolatos főbb szabályokról, így az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, a kezelés módjáról és időtartamáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosultak személyéről, valamint arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb kérdésekről.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Tartalomjegyzék
 1. A szabályzatban használt fogalmak definíciói
 2. Adatkezelési célok felsorolása
  • az adatkezelés céljáról;
  • az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről;
  • az adatkezelés jogalapjáról;
  • a kezelt adatok köréről;
  • az adatkezelés időtartamáról;
 3. G4 Fitness Kft. által folytatott adatkezelések
  1. Sport szolgáltatás igénybevétele
  2. Hírlevél küldés, direkt marketing
  3. Önéletrajz elküldése álláshirdetésünkre
  4. Sütik (cookie-k)
  5. Elektronikus megfigyelőrendszer
 4. Adatfeldolgozók
 5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
 • A tájékoztatás kéréshez való jog
 • A helyesbítéshez való jog
 • A törléshez való jog
 • A tiltakozáshoz való jog
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • Adathordozhatósághoz való jog
 • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
I. A szabályzatban használt fogalmak definíciói
 • GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
II. Adatkezelési célok felsorolása

A jelen tájékoztatóban foglaltak azt a célt szolgálják, hogy egyes adatkezelési célok szerint Önt előzetesen meggyőződhessen a személyes adatainak kezelésével összefüggő valamennyi körülményről, azaz:

 • az adatkezelés céljáról;
 • az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről;
 • az adatkezelés jogalapjáról;
 • a kezelt adatok köréről;
 • az adatkezelés időtartamáról;
III. G4 Fitness Kft.által folytatott adatkezelések
 1. A sport szolgáltatás igénybevétele
 2. Hírlevél küldés, direkt marketing
 3. Önéletrajz elküldése álláshirdetésünkre
 4. Sütik (cookie-k)
 5. Elektronikus megfigyelőrendszer
1. Sport szolgáltatás igénybevétele

a) Az adatkezelés célja
A Központ szolgáltatásainak igénybevételéhez kapcsolódóan az ügyfél beazonosítása, továbbá a kapcsolattartás.

b) Adatkezelő és adatfeldolgozó személye
A G4 Fitness Kft. kizárólagosan felel Ön felé az adatkezelésért, adatfeldolgozó a Középpont Stúdió Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 93-99. H épület 3/5.) is. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai, adatfeldolgozó alkalmazottai csak a munkájukhoz szükséges mértékben. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

c) Az adatkezelés jogalapja
Az G4 Fitness Kft. az alábbi bekezdésben meghatározott adatait azt követően kezeli, hogy Ön az adatkezeléshez hozzájárult.

d) A kezelt adatok köre
A Központban történő személyes regisztráció során felvett adatok: név, születési idő, lakcím, telefonszám (kötelező adatok), továbbá e-mail cím (opcionális adat), arcképmás. Az arcképmás készítéséhez való hozzájárulás hiányában a Központ szolgáltatásai biztonságpolitikai okokból nem vehetők igénybe, ugyanis ezáltal kerülhető el annak a lehetősége, hogy a G4 Fitness Kft. a Vendég nevében – annak beléptető Órájával, kártyájával – jogosulatlanul más személy igénybe vegyen egy vagy több kapcsolódó szolgáltatást.

e) Az adatkezelés időtartama
Az Ön adatait az G4 Fitness Kft. mindaddig kezeli, ameddig a szerződéssel kapcsolatos polgári jogi igényei nem évülnek el, azaz amennyiben Ön a G4 Fitness Kft. szolgáltatásait több mint 3 (három)éve nem vette igénybe.

2. Hírlevél küldés, direkt marketing

a) Az adatkezelés célja
A G4 Fitness Kft. szolgáltatásainak népszerűsítése, hírlevél-küldés akciókról, kedvezményekről, eseményekről, órarendváltozásról, értesítés bérlet lejártáról, marketing célú adatkezelés az G4 Fitness Kft. ismertségének növelése céljából.

b) Az adatkezelő és adatfeldolgozó
A G4 Fitness Kft. az adatok kezelője, a direkt marketing és hírlevél küldés elnevezésű adatkezelési cél megvalósításához adatfeldolgozót nem veszünk igénybe. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

c) Az adatkezelés jogalapja
A G4 Fitness Kft. kizárólag abban az esetben kezeli az Ön elektronikus e-mail címét amennyiben Ön előzetesen, egyértelműen, és kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy a G4 Fitness Kft. az Ön által megadott elektronikus levélcímen felkeresse. Csak abban az esetben jutunk hozzá ezen adatokhoz, amennyibe Ön közvetlenül a személyes regisztrációval, hírlevél feliratkozással, vagy honlapunkon található űrlap kitöltésével megadja ezeket.

d) Kezelt adatok köre
A G4 Fitness Kft. hírlevelére történő feliratkozásnál felvett adatok: név, e-mail cím,
Kezelt adatok köre (adatkezelési adatok konkrét célja)

 • Név (azonosítás, kapcsolattartás)
 • E-mail (azonosítás, kapcsolattartás)
 • IP cím (Technikai információs művelet)

e) Adatkezelés időtartama
Az Ön adatainak direkt marketing céljából történő kezelése azt követően kezdődik, amikor ehhez Ön hozzájárult, és addig tart ameddig Ön a hozzájárulását nem vonja vissza. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását indokolás és korlátozás nélkül bármikor visszavonhatja személyesen, levélben vagy a leiratkozás linkre kattintva.

3. Önéletrajz elküldése álláshirdetésünkre

a) Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a G4 Fitness Kft. által meghirdetett álláspályázatra történő jelentkezés, kiválasztási folyamatban történő részvétel. Az adatok kezelésének célja új munkatársaink kiválasztása.

b) Az adatkezelő és adatfeldolgozó
Az adatkezelő a G4 Fitness Kft., adatfeldolgozót nem veszünk igénybe. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

c) Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

d) Kezelt adatok köre

Az adatkezelésben érintettek köre a jelentkezők.

 • Kezelt adatok köre (Az adatkezelési adatok konkrét célja)
 • Név (Azonosítás, kapcsolattartás)
 • E-mail (Azonosítás, kapcsolattartás)
 • Születési év (Azonosítás, kapcsolattartás)
 • Cím (Azonosítás, kapcsolattartás)
 • Telefonszám (Azonosítás, kapcsolattartás)
 • Az Ön által az önéletrajzban, illetve a motivációs levélben megadott egyéb adatok.(Azonosítás, kapcsolattartás)

e) Adatkezelés időtartama
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, legfeljebb az önéletrajznak elektronikusan a rendszerbe történő feltöltéstől, frissítéstől számított egy évig. Amennyiben a pályázó végül felvételt nyer, úgy személyes adatainak kezelésére a továbbiakban elsődlegesen a munkajogi jogszabályi rendelkezések irányadóak.

4. Sütik (cookie-k)

Kérjük, olvassa el részletes Cookie szabályzatunkat a http://www.g4fitness.hu/sutikezeles.html link alatt.

a) Az adatkezelés célja
A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel. A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja. Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

b) Az adatkezelő és adatfeldolgozó
Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

c) Az adatkezelés jogalapja
A honlap látogatója a honlapon be tudja állítani, hogy mely cookie-k használatához járul hozzá. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

d) A kezelt adatok köre
A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói. Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

5. Elektronikus megfigyelőrendszer

a) Az adatkezelés célja
A Központ (ide nem értve az öltöző, mosdó, illemhely) elektronikus megfigyelése, amelynek során kép,- valamint képfelvétel kezelése az emberi élet, egészség, biztonság, valamint a vagyonvédelem érdekében.

b) Ki az adatkezelő és ki az adatfeldolgozó?
Az G4 Fitness Kft., mint adatkezelő mellett törvényi előírás alapján adatkezelőként jár el a: Zolcomp Network Kft. 4024 Debrecen, Wesselényi u. 47

c) Az adatkezelés jogalapja
Az Ön hozzájárulása ráutaló magatartás formájában. Azaz amennyiben belép a Központ azon helyiségeibe, ahol a jogszabályoknak megfelelően feltüntetésre került, hogy elektronikus megfigyelőrendszer került telepítésre. [(Sztv. 30§ (2)]

d) Kezelt adatok köre
Az Ön képmását továbbá az Ön magatartását kezeljük.

e) Adatkezelés időtartama
A rögzítéstől számított legfeljebb 3 (három) munkanap, amennyiben a rögzített kép, valamint képfelvétel nem került felhasználásra.

IV. Adatfeldolgozók

 •  Weboldal
  Név: Contabo GmBh
  Cím: Aschauer Straße 32a, 81549 Munich, Germany
  Email: support@contabo.com
  Telefon +49 89 3564717 70
  Műveletek: rack szekrény szolgáltatás, VPS szerver, Internet kapcsolat biztosítás, áram biztosítás.
 • Az Ön által megadott adatokat a tárhely szolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.
 • A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.
 • Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.
 • A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok.
 • Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhely szolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.
 • Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

V. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Amennyiben az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, az info@g4fitness.hu, info2@g4fitness.hu, mariann@g4fitness.hu címeken tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

2. A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

3. A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük – amennyiben annak jogi akadálya nem merül fel –, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

Ezen túlmenően az G4 Fitness Kft., köteles törölni az Ön személyes adatait:

 • amennyiben azok kezelése jogellenes,
 • hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
4. A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk. Az olyan adatok esetén, amit az G4 Fitness Kft., nem törölhet, – mert azokat bizonyos jogszabályok alapján kezelni kell (pl. számviteli bizonylatok) – úgy ezen adatkezelés ellen tiltakozhat.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti, hogy személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát.

Kérheti továbbá, hogy személyes adatai kezelését korlátozzuk akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Akkor is élhet ezzel a joggal, ha az adatkezelés célja megvalósult, de igényli adatai kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor személyes adatai kezelését korlátozzuk, mely korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a te, mint érintett jogos indokaival szemben.

6. Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott és az általunk automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön részére átadjuk.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

A G4 Fitness Kft. valamennyi alkalmazottja kiemelt figyelmet fordít az Ön személyes adatainak megfelelő szintű védelmére és biztonságára. Az adatbiztonság keretében törekszünk arra, hogy megfelelően megvédjük az Ön magánszféráját, így olyan eljárásokat vezetünk be, amelyek biztosítják az Ön adatainak sérthetetlenségét, biztonságát, és az Ön személyes adataihoz történő jogosulatlan hozzáférést.

Kérjük, hogy a bírósági, hatósági jogorvoslatot megelőzően nyújtson be panaszt Társaságunknál. Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1534 Budapest Pf.:834
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 06-1/391-1400
Fax: 36-1/391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

G4 Fitness Kft. üzemeltetője